Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie i załatwianie spraw

nowa podstrona, dodana 2003-09-24

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy przyjmowane są w formie ustnej, (w tym drogą telefoniczną) ,pisemnej oraz drogą elektroniczną
e-maila wodociagi@wodgluch.pl.
Każda sprawa rozpatrywana i rozwiązywana jest bez zbędnej zwłoki.
W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu. Sprawy obejmujące szersze spektrum zagadnień, bardziej skomplikowane załatwiane są po przeprowadzeniu koniecznych analiz, konsultacji i uzgodnień, w zależności od specyfiki przedłożonej sprawy. Pisemne odpowiedzi przesyłane są do klienta niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia wpływu pisma do Spółki.
Informacje dot. sposobu i wymagań dotyczących spraw związanych z:
- wydawaniem warunków technicznych podłączenia nowych odbiorców do sieci wod.-kan.
- dokonywaniem uzgodnień dokumentacji projektowej na wykonywanie przyłączy i sieci wod.-kan.
- wydawaniem pozwoleń na wykonanie przyłączy wod.-kan. są udzielane przez pracownika Działu 
  Technicznego.
Dla uproszczenia procedury załatwiania powyższych spraw opracowane zostały odpowiednie wzory formularzy do wypełnienia przez wnoszącego sprawę znajdujące się na stronie www.wodgluch.pl.
w zakładce - druki, formularze.
W przypadku rozmów telefonicznych rozmówca jest informowany o takiej możliwości i miejscu odbioru formularzy. Na życzenie klienta formularze mogą być wysłane drogą elektroniczną  lub w inny uzgodniony sposób.
W przypadku zgłoszeń dotyczących sieci wod.-kan. m.in. awarie,   załatwiane są niezwłocznie – wg kolejności zgłoszeń, pozostałe – trudniejsze do rozwiązania w terminach uzgodnionych z osobami zgłaszającymi.
Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza przez wydział sieci oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Podstawą rozliczenia za świadczone przez Spółkę „Wodociągi” usługi są wskazania wodomierza lub innych urządzeń pomiarowych. Na podstawie danych uzyskanych z odczytów, dokonywanych przez pracowników działu rozliczeń wystawiane są faktury określające ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wynikającą z tego tytułu należność do zapłaty. Faktura wystawiana jest po dokonaniu odczytu lub przesłana drogą pocztową na adres do korespondencji lub elektroniczną. Odbiorca usług może również samodzielnie podawać stan wodomierza w celach rozliczeniowych. W takim przypadku faktura wysyłana jest drogą pocztową, a wskazanie wodomierza kontrolowane jest okresowo przez pracowników działu.
Płatności wynikające z faktury mogą być dokonywane w następujących formach:
- gotówką lub przelewem za pośrednictwem poczty lub innych banków (BS w Głuchołazach)– prowizja wg. stawek poszczególnych placówek,
- przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym ROR klienta – prowizja wg. stawek poszczególnych placówek.
W przypadku zastrzeżeń co do poprawności wskazań wodomierza, odbiorca usług ma prawo złożyć reklamację - wniosek o  sprawdzenie poprawności jego wskazań. Złożenie wniosku (wymagana jest forma pisemna) stanowi podstawę do wymiany wodomierza przez Spółkę na nowy i przekazanie wskazanego we wniosku wodomierza do sprawdzenia w wyspecjalizowanej i uprawnionej do tego firmie. Wynik sprawdzenia wodomierza jest podstawą dalszego działania wg regulaminu.
Płatności z tytułu świadczonych przez „Wodociągi” Sp. z o.o. usług podlegają ciągłemu monitorowaniu.
W przypadku stwierdzenia nieuregulowania należności za dwa pełne okresy obrachunkowe zawiadamiamy o zamiarze odcięcia dostaw wody.
W zawiadomieniu podany jest termin zamknięcia i wskazany zastępczy punkt poboru wody. Informację
o zamiarze odcięcia przekazujemy jednocześnie do Burmistrza Miasta Głuchołazy oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie.
Podstawą takiego działania jest art. 8.1 pkt 2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz.2028).

  

informację wytworzył: Jolanta Gołas
za treść odpowiada: Jolanta Gołas
data wytworzenia: 02.10.2003 r.