Przejdź do treści strony
„Wodociągi" Spółka z o.o. w Głuchołazach Biuletyn Informacji Publicznej

Zgromadzenie Wspólników

nowa podstrona, dodana 2003-09-24
 

Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński

 

 

KOMPETENCJE

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunków zysków
  i strat za rok ubiegły,

-
podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia straty,
- udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków,
- zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,
- zmiana umowy Spółki,
- podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- połączenia Spółki, przekształcenia Spółki lub utworzenia nowej Spółki,
- rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- emisja obligacji,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie nad nim prawa użytkowania oraz
  zbycia nieruchomości,

- wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego
  użytku za cenę przewyższającą 1/5 część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie
  miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,

- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
  przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

- wybór, powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej  i Zarządu Spółki,
- określanie zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę
  kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.informację wytworzył: Jolanta Gołas
za treść odpowiada: Jolanta Gołas
data wytworzenia: 02.10.2003 r.

Metryczka
  • opublikowano:
    07-10-2003 09:02
    przez: Jolanta Szczurek
  • zmodyfikowano:
    07-07-2014 14:01
    przez: Jolanta Gołas
Dane jednostki:

„Wodociągi" Spółka z o.o. w Głuchołazach
48-340 Głuchołazy
ul. Reymonta 12
NIP: 7550006365 REGON: 530569528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 19 32, 77 439 29 32, 77 439 27 16
fax: 77 439 17 42
e-mail: wodociagi@wodgluch.pl
strona www: wodgluch.pl